آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت اول )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت اول )
4 سپتامبر 2023

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت اول )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت اول )

به شماره ثبت 385561 و شناسه ملی 10320360353

      بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در راس ساعت  10:00  صبح روز سه شنبه مورخ  28/06/ 1402   در محل شرکت تام ایران خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ( سالن خیام) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. در صورت تمایل به اهدای وکالت به شخص دیگر ، می بایست وکالتنامه مربوطه به دفتر شرکت تعاونی ارائه گردد. به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد .

لازم به ذکر است اعضای متقاضی کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره می توانند ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

1 .  انتخاب دو عضو اصلی و 3 عضو علی البدل هیئت مدیره

2. افزایش سرمایه شرکت 2.  افزایش سرمایه شرکت تعاونی