آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت دوم)
7 اکتبر 2023

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی تکتام نوین ( نوبت دوم)

به شماره ثبت 385561 و شناسه ملی 10320360353

دینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در راس ساعت  14:00  روز دوشنبه  مورخ  07/17/ 1402   در مـحل شرکت تام ایران خودرو واقع در کـیلومتر 9 جاده مـخصوص کرج ( سالن خیام) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. در صورت تمایل به اهدای وکالت به شخص دیگر ، می بایست وکالتنامه مربوطه به دفتر شرکت تعاونی ارائه گردد. به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد .