آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29/12/1401 ( شماره 1)

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29/12/1401 ( شماره 1)
4 سپتامبر 2023

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29/12/1401 ( شماره 1)

احتراماً پیرو مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29/12/1401 مورخ 26/04/1402 شرکت تعاونی تکتام نوین مبنی بر تخصیص سود به میزان 30% ارزش هر سهم و به منظور اجرای ماده 46 اساسنامه شرکت ، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم تقاضا می گردد در صورت تمایل به دریافت سود نقدی نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست تا تاریخ 14/06/1402 اقدام نمایند .

بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم توسط هریک از سهامداران محترم نسبت به ثبت افزایش سرمایه معادل سود اعلام شده ، اقدام به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

                                                                                                                 شرکت تعاونی تکتام نوین