اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و تعاون، رفاه اجتماعی