اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره : آقای امیر نصرت ذوالفقاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : آقای محمد صفرزاده

عضو هیئت مدیره : آقای غلامرضا کریم خانی

عضو هیئت مدیره : آقای سامان تجریشی

عضو هیئت مدیره : آقای غلام رضا پسندیده