اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره : آقای نادر زندی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : آقای محمد صفرزاده

عضو هیئت مدیره : آقای اصغر جلالوند

عضو هیئت مدیره : آقای امیرنصرت ذوالفقاری

عضو هیئت مدیره : آقای علی فاضلی