انعقاد قرارداد جدید غذا

انعقاد قرارداد جدید غذا
7 سپتامبر 2017

انعقاد قرارداد جدید غذا

شرکت تکتام نوین در راستای گسترش بازار های خود، در شهریور 1396موفق به عقد قرارداد تأمین غذای شرکت پردازش تصویر رایان گردید. امید است در سایه الطاف الهی بتوانیم موفقیت های روزافزونی را کسب نمائیم.