بازارهای جدید تکتام نوین

بازارهای جدید تکتام نوین
4 جولای 2015

بازارهای جدید تکتام نوین

شرکت تعاونی تکتام نوین همزمان با اخذ گواهی تعیین صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و سیاست های مدیریت ارشد شرکت تام در روزهای پایانی سال 1393، فعالیت خود را بیشتر به خارج از گروه تام معطوف نموده است.