برگزاری مجمع سالانه شرکت

برگزاری مجمع سالانه شرکت
16 جولای 2023

برگزاری مجمع سالانه شرکت

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه اعضاء و سهامداران محترم شرکت تعاونی تکتام نوین دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 26/04/1402 در سالن خیام واقع در شرکت تام ایران خودروبرگزار می گردد حضور بهم رسانند . در صورت تمایل اعضاء به اهدای وکالت به شخص دیگر ، بایستی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی وکالت خود را ارائه نمایند. همچنین به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.