بیمه تکمیلی


بیمه تکمیلی

شرکت تعاونی تکتام نوین ضمن آرزوی زندگی توام با سلامتی و به دور از بیماری ها و حوادث ، با فراهم سازی پوشش های درمان تکمیلی برای کارکنان موسسات و سازمان ها، بر این امید است تا بتواند آرامش را در لحظات دشوار بیماری به آنان و خانواده هایشان هدیه نماید.

بیمه نامه درمان تکمیلی

بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص می باشد که شرکت ها و سازمان ها جهت پوشش هزینه های درمان کارکنان با اعضای خانواده(همسر و فرزندان) و افراد تحت تکفل (پدر و مادر بیمه شده اصلی) خود درخواست آن را ارائه می دهند.

در واقع شما با پرداخت جق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی یک سال است. معمولاً تاریخ سر رسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود.