تاریخچه


تاریخچه

بنیان اولیه شـرکت تـعاونی کـارکنان تام ایـران خـودرو در تیرماه سال 1387 با ارسال درخواست به وزارت تعاون و اخذ موافقت نامه مـربوطه از اداره کـل تـعاون استان تهران پایه گـذاری گردید.اعتبار این مـوافقت نامه در خرداد ماه سال 1389 تمدید و سرانجام این شرکت در تاریخ 1389/07/07 در اداره ثـبت شـرکت ها و مـوسسات غیر تـجاری تـهران ،تحت شـماره 385561 ثـبت و فعـالیت آن رسماً آغاز گردید.به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام این شرکت به تعاونی تکتام نوین تغییر یافت.