حضور موفقیت آمیز شرکت تکتام در نخستین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون