صدور بیمه نامه ثالث و بدنه اتومبیل


صدور بیمه نامه ثالث و بدنه اتومبیل

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه اتومبیل

1 – اصل و کپی کارت پرسنلی بیمه گذار
2- اصل و کپی کارت ملی بیمه گذار
3- اصل و کپی کارت ماشین
4-اصل بیمه نامه (ثالث یا بدنه) سال قبل
۵-کل مبلغ حق بیمه در اقساط 8ماهه از حقوق بیمه گذار کسر خواهد گردید(اولین قسط 1ماه پس از صدور بیمه نامه می باشد).

تذکر۱: برای صدور بیمه نامه بدنه بازدید اولیه خودرو توسط کارشناس بیمه و همچنین وجود سند و یا برگه سبز الزامی می باشد.
تذکر ۲ : چنان چه خودرو مورد نظر به نام همسر باشد، ارائه کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین جهت صدور بیمه نامه الزامی می باشد.