قدردانی مدیر عامل تام ایرانخودرو از شرکت تکتام نوین