همکاری رسمی تکتام نوین با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح